Хоме
Хоме    Статистически данни, показатели за прираст ...
Статистически данни 2016
  • Статистика COBIB.BG и локални бази данни (пдф, хлс)
  • Статистика COBIB.BG и локални бази данни (по видове материали) (пдф, хлс)
  • Статистика CONOR.BG (пдф, хлс)
Архив
Показатели за прираст на системата COBISS.BG

Показатели за прираст 2012 2013 2014 2015 2016
Пълноправни участници в системата COBISS.BG
- национална
- Обществени
1
1
 
1
1
 
1
1
 
2
1
1
2
1
1
Брой потребители на приложението COBISS3:
- COBISS3/Kаталогизация
- COBISS3/Набавяне
- COBISS3/Фонд

1
 
1

1
1
1

1
1
1

1
1
2

2
1
2
Брой библиографски записи:
- в споделената база данни COBIB.BG
- в локалните бази данни на библиотеките

871.527
871.560

905.933
905.968

940.894
940.928

967.358
968.242

978.211
1.045.219
Използване на споделената база данни и локалните бази данин в COBISS/OPAC:
- търсения
- изходи

 
635.495
815.067

 
956.935
1.190.132

 
854.350
1.038.834

 
847.454
986.806

 
898.087
1.039.765
Ползване на софтуера COBISS3:
- Брой на изпълнените поръчки за монографии (екземпляри)
- Брой на създадените действителни споделени модели на публикуване
- Брой създадени записи
- Данни за фонда – прираст

 
2
 
27.193

 
0
 
51.407

46.230
0
35.006
43.043

67.401
0
26.267
49.739

60.433
0
19.728
28.282
Брой на документираните запитвания на потребителите за помощ     134 152 142
Обучение по програмата на IZUM:
- брой дни на курсовете
- брой участници

13
56

28
105

0
0

28
138

26
89
Брой на издадените разрешения за споделена каталогизация:
- разрешения А
- разрешения B1
- разрешения B2
- разрешения SER
- разрешения C
- разрешения D

7
 
 
 
 
 

8
 
 
 
 
 

1
 
 
 
 
 

18
 
 
 
 
 

4
12
12
0
12
5